DSH Phổ cập – Bảo mật cơ bản – Internet là gì

Nhiều lúc các bạn gặp khó khăn tỏng bảo mật không phải vì các bạn không biết hay không nghiên cứu mà vì các bạn chưa hiểu rõ cách thức vận hành của Internet / Hệ thống để có thể tìm kiếm cách thức bảo mật tốt nhất cho mình.

Vì lẽ đó, tụi mình làm một loạt Video phổ cập về cách thức vận hành của Internet / Hệ thống và các rủi ro trong quy trình Internet vận hành nhé.