DSH Hướng dẫn – Bảo mật 2 bước cho tài khoản Microsoft Onedrive với SMS / Microsoft Aut / Mã

Microsoft drive hiện tại đã tích hợp lên windows 10. Để tăng tính bảo mật, bạn nên là dùng chức năng bảo mật 2 bước. Đây là video hướng dẫn về bảo mật hai bước cho tài khoản Microsoft và One Drive bằng SMS / Microsoft Authenticator / Mã dự phòng nhé.

25