Dell phát hành công cụ bảo mật Internet mới nhằm phát hiện các cuộc tấn công BIOS

Đây là một chương trình nhỏ hay còn gọi là chương trình tiền điều hành, có đặc quyền cao, xử lý các hoạt động quan trọng và khởi động máy tính của bạn trước khi vào hệ điều hành hay nói cách khác, nó có khả năng giúp bạn làm bất kỳ điều gì mà không cần phải vào thẳng hệ điều hành.