[Cảnh báo] Hơn 100 tiện ích Google truy xuất hành động người dùng

Lại thêm 111 tiện ích mở rộng bị Google thanh trừng ra khỏi Chrome vì lén lút theo dấu và ghi lại hành động người dùng. Càng đáng sợ hơn thì đây là hành động có chủ đích từ một tổ chức tuy nhiên vẫn chưa biết ai là người đứng sau và mục đích của họ là gì.

Vào cuối tuần qua, Awake Security đã công bố hơn 100 tiện ích mở rộng trên Chrome Store có dấu hiệu truy cứu, theo dõi người dùng bất hợp pháp thuộc mọt phần của chiến dịch “Giám sát toàn cầu” nhắm vào lĩnh vực như: dịch vụ tài chính, dầu khí, truyền thông và giải trí, y tế và dược phẩm, bán lẻ, công nghệ cao, giáo dục đại học và các tổ chức chính phủ…

Cụ thể, các tiện ích này chụp ảnh màn hình, lưu thông tin Clipboard (Khi bạn dùng lệnh copy thì sẽ lưu tạm và vào Clipboard), tự động tải malware, thu thập tokens (các lệnh điều hướng lên server) và thông tin người dùng nhập lên. Và điều đáng lo ngại hơn là tổng lượng tải và dùng 111 ứng dụng này lên đến con số là 33 triệu lần. Và các thông tin này đều được gửi về một tên miền duy nhất thuộc GalComm, một công ty ở Israel.

Về phía GalComm, họ đã công bố về việc hoàn toàn “không liên quan và không đồng lõa” với hoạt động truy cứu thông tin trái phép như vậy. Do đó, đến nay người đứng sau lưng tất cả hoạt động và mục địch vẫn còn là ẩn số.

Nói thêm rằng đây không phải là lần đầu tiền cá tiện ích mở rộng của Chrome có dấu hiệu truy suất thông tin người dùng. Trong năm nay cư cách 2 tháng là lại có một đợt Chrome xoá hơn hàng trăm tiện ích mở rộng vì vấn đề này; 500 tiện ích bị xoá vào tháng 2; 50 tiện ích giả mạo ví điện thử vào tháng 4 và 111 tiện ích truy dấu người dùng vào tháng 6 này.

Dách sách ID

Người viết đã làm sẵn link chrome://extensions của 111 ứng dụng. các bạn copy vào chrome và kiểm tra từng cái nhé.

chrome://extensions/?id=acmnokigkgihogfbeooklgemindnbine
chrome://extensions/?id=apgohnlmnmkblgfplgnlmkjcpocgfomp
chrome://extensions/?id=apjnadhmhgdobcdanndaphcpmnjbnfng
chrome://extensions/?id=bahkljhhdeciiaodlkppoonappfnheoi
chrome://extensions/?id=bannaglhmenocdjcmlkhkcciioaepfpj
chrome://extensions/?id=bgffinjklipdhacmidehoncomokcmjmh
chrome://extensions/?id=bifdhahddjbdbjmiekcnmeiffabcfjgh
chrome://extensions/?id=bjpknhldlbknoidifkjnnkpginjgkgnm
chrome://extensions/?id=blngdeeenccpfjbkolalandfmiinhkak
chrome://extensions/?id=ccdfhjebekpopcelcfkpgagbehppkadi
chrome://extensions/?id=cceejgojinihpakmciijfdgafhpchigo
chrome://extensions/?id=cebjhmljaodmgmcaecenghhikkjdfabo
chrome://extensions/?id=chbpnonhcgdbcpicacolalkgjlcjkbbd
chrome://extensions/?id=cifafogcmckphmnbeipgkpfbjphmajbc
chrome://extensions/?id=clopbiaijcfolfmjebjinippgmdkkppj
chrome://extensions/?id=cpgoblgcfemdmaolmfhpoifikehgbjbf
chrome://extensions/?id=dcmjopnlojhkngkmagminjbiahokmfig
chrome://extensions/?id=deiiiklocnibjflinkfmefpofgcfhdga
chrome://extensions/?id=dipecofobdcjnpffbkmfkdbfmjfjfgmn
chrome://extensions/?id=dopkmmcoegcjggfanajnindneifffpck
chrome://extensions/?id=dopmojabcdlfbnppmjeaajclohofnbol
chrome://extensions/?id=edcepmkpdojmciieeijebkodahjfliif
chrome://extensions/?id=ekbecnhekcpbfgdchfjcfmnocdfpcanj
chrome://extensions/?id=elflophcopcglipligoibfejllmndhmp
chrome://extensions/?id=eogfeijdemimhpfhlpjoifeckijeejkc
chrome://extensions/?id=fcobokliblbalmjmahdebcdalglnieii
chrome://extensions/?id=fgafnjobnempajahhgebbbpkpegcdlbf
chrome://extensions/?id=fgcomdacecoimaejookmlcfogngmfmli
chrome://extensions/?id=fgmeppijnhhafacemgoocgelcflipnfd
chrome://extensions/?id=fhanjgcjamaagccdkanegeefdpdkeban
chrome://extensions/?id=flfkimeelfnpapcgmobfgfifhackkend
chrome://extensions/?id=fmahbaepkpdimfcjpopjklankbbhdobk
chrome://extensions/?id=foebfmkeamadbhjcdglihfijdaohomlm
chrome://extensions/?id=fpngnlpmkfkhodklbljnncdcmkiopide
chrome://extensions/?id=gdifegeihkihjbkkgdijkcpkjekoicbl
chrome://extensions/?id=gfcmbgjehfhemioddkpcipehdfnjmief
chrome://extensions/?id=gfdefkjpjdbiiclhimebabkmclmiiegk
chrome://extensions/?id=ggijmaajgdkdijomfipnpdfijcnodpip
chrome://extensions/?id=ghgjhnkjohlnmngbniijbkidigifekaa
chrome://extensions/?id=gllihgnfnbpdmnppfjdlkciijkddfohn
chrome://extensions/?id=gmmohhcojdhgbjjahhpkfhbapgcfgfne
chrome://extensions/?id=gofhadkfcffpjdbonbladicjdbkpickk
chrome://extensions/?id=hapicipmkalhnklammmfdblkngahelln
chrome://extensions/?id=hijipblimhboccjcnnjnjelcdmceeafa
chrome://extensions/?id=hmamdkecijcegebmhndhcihjjkndbjgk
chrome://extensions/?id=hodfejbmfdhcgolcglcojkpfdjjdepji
chrome://extensions/?id=hpfijbjnmddglpmogpaeofdbehkpball
chrome://extensions/?id=ianfonfnhjeidghdegbkbbjgliiciiic
chrome://extensions/?id=ibfjiddieiljjjccjemgnoopkpmpniej
chrome://extensions/?id=inhdgbalcopmbpjfincjponejamhaeop
chrome://extensions/?id=iondldgmpaoekbgabgconiajpbkebkin
chrome://extensions/?id=ipagcbjbgailmjeaojmpiddflpbgjngl
chrome://extensions/?id=jagbooldjnemiedoagckjomjegkopfno
chrome://extensions/?id=jdheollkkpfglhohnpgkonecdealeebn
chrome://extensions/?id=jfefcmidfkpncdkjkkghhmjkafanhiam
chrome://extensions/?id=jfgkpeobcmjlocjpfgocelimhppdmigj
chrome://extensions/?id=jghiljaagglmcdeopnjkfhcikjnddhhc
chrome://extensions/?id=jgjakaebbliafihodjhpkpankimhckdf
chrome://extensions/?id=jiiinmeiedloeiabcgkdcbbpfelmbaff
chrome://extensions/?id=jkdngiblfdmfjhiahibnnhcjncehcgab
chrome://extensions/?id=jkofpdjclecgjcfomkaajhhmmhnninia
chrome://extensions/?id=kbdbmddhlgckaggdapibpihadohhelao
chrome://extensions/?id=keceijnpfmmlnebgnkhojinbkopolaom
chrome://extensions/?id=khhemdcdllgomlbleegjdpbeflgbomcj
chrome://extensions/?id=kjdcopljcgiekkmjhinmcpioncofoclg
chrome://extensions/?id=kjgaljeofmfgjfipajjeeflbknekghma
chrome://extensions/?id=labpefoeghdmpbfijhnnejdmnjccgplc
chrome://extensions/?id=lameokaalbmnhgapanlloeichlbjloak
chrome://extensions/?id=lbeekfefglldjjenkaekhnogoplpmfin
chrome://extensions/?id=lbhddhdfbcdcfbbbmimncbakkjobaedh
chrome://extensions/?id=ldoiiiffclpggehajofeffljablcodif
chrome://extensions/?id=lhjdepbplpkgmghgiphdjpnagpmhijbg
chrome://extensions/?id=ljddilebjpmmomoppeemckhpilhmoaok
chrome://extensions/?id=ljnfpiodfojmjfbiechgkbkhikfbknjc
chrome://extensions/?id=lnedcnepmplnjmfdiclhbfhneconamoj
chrome://extensions/?id=lnlkgfpceclfhomgocnnenmadlhanghf
chrome://extensions/?id=loigeafmbglngofpkkddgobapkkcaena
chrome://extensions/?id=lpajppfbbiafpmbeompbinpigbemekcg
chrome://extensions/?id=majekhlfhmeeplofdolkddbecmgjgplm
chrome://extensions/?id=mapafdeimlgplbahigmhneiibemhgcnc
chrome://extensions/?id=mcfeaailfhmpdphgnheboncfiikfkenn
chrome://extensions/?id=mgkjakldpclhkfadefnoncnjkiaffpkp
chrome://extensions/?id=mhinpnedhapjlbgnhcifjdkklbeefbpa
chrome://extensions/?id=mihiainclhehjnklijgpokdpldjmjdap
chrome://extensions/?id=mmkakbkmcnchdopphcbphjioggaanmim
chrome://extensions/?id=mopkkgobjofbkkgemcidkndbglkcfhjj
chrome://extensions/?id=mpifmhgignilkmeckejgamolchmgfdom
chrome://extensions/?id=nabmpeienmkmicpjckkgihobgleppbkc
chrome://extensions/?id=nahhmpbckpgdidfnmfkfgiflpjijilce
chrome://extensions/?id=ncepfbpjhkahgdemgmjmcgbgnfdinnhk
chrome://extensions/?id=npaklgbiblcbpokaiddpmmbknncnbljb
chrome://extensions/?id=npdfkclmbnoklkdebjfodpendkepbjek
chrome://extensions/?id=nplenkhhmalidgamfdejkblbaihndkcm
chrome://extensions/?id=oalfdomffplbcimjikgaklfamodahpmi
chrome://extensions/?id=odnakbaioopckimfnkllgijmkikhfhhf
chrome://extensions/?id=oklejhdbgggnfaggiidiaokelehcfjdp
chrome://extensions/?id=omgeapkgiddakeoklcapboapbamdgmhp
chrome://extensions/?id=oonbcpdabjcggcklopgbdagbfnkhbgbe
chrome://extensions/?id=opahibnipmkjincplepgjiiinbfmppmh
chrome://extensions/?id=pamchlfnkebmjbfbknoclehcpfclbhpl
chrome://extensions/?id=pcfapghfanllmbdfiipeiihpkojekckk
chrome://extensions/?id=pchfjdkempbhcjdifpfphmgdmnmadgce
chrome://extensions/?id=pdpcpceofkopegffcdnffeenbfdldock
chrome://extensions/?id=pgahbiaijngfmbbijfgmchcnkipajgha
chrome://extensions/?id=pidohlmjfgjbafgfleommlolmbjdcpal
chrome://extensions/?id=pilplloabdedfmialnfchjomjmpjcoej
chrome://extensions/?id=pklmnoldkkoholegljdkibjjhmegpjep
chrome://extensions/?id=pknkncdfjlncijifekldbjmeaiakdbof
chrome://extensions/?id=plmgefkiicjfchonlmnbabfebpnpckkk
chrome://extensions/?id=pnciakodcdnehobpfcjcnnlcpmjlpkac
chrome://extensions/?id=ponodoigcmkglddlljanchegmkgkhmgb

BTV DSH

Bài viết liên quan

Logo. Dsh 1

Theo dõi chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

© Copyright 2024 Digital Safety Hub Vietnam. All rights reserved.

Khảo sát